Framtidsfullmakter

Roger Calner.se

       Ekonomi och Juridik konsulten

                 Affärsjuridisk Byrå
klart.se

Riksdagen har nu beslutat att skattereduktionen för fackföreningsavgifter ska slopas från och med 1 april 2019 (Skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU15). I de kontrolluppgifter som avser 2019 ska uppgift endast lämnas för de fackföreningsavgifter som har betalats före 1 april 2019.


Rätt till skattereduktion för fackföreningsavgift återinfördes fr.o.m. den 1 juli 2018. Regler om skattereduktion för sådan avgift fanns tidigare under åren 2002–2006, men avskaffades den 1 januari 2007 av finansieringsskäl.


Skattereduktionen för fackföreningsavgift avskaffas fr.o.m. den 1 april 2019. I kontrolluppgifter som avser kalenderåret 2019 ska uppgift lämnas endast avseende medlemsavgifter som betalats före den 1 april 2019. Reglerna i 67 kap. 9 e−9 h §§ IL upphör då att gälla och huvudregeln i 9 kap. 2 § IL av vilken följer att avgifter till kassor, föreningar och andra sammanslutningar som den skattskyldige är medlem i inte får dras av alltjämnt bör gälla.