Bilförmån

Roger Calner.se

       Ekonomi och Juridik konsulten

                 Affärsjuridisk Byrå
klart.se


Löneskatten för pensionärer


En särskild löneskatt om 6,15 procent tas sedan den 1 januari 2016 ut på lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete till personer somvid årets ingång har fyllt 65 år. En sådan särskild löneskatt tas även ut påbl.a. inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingånghar fyllt 65 år samt för personer som vid årets ingång inte har fyllt 65 år men under hela året har uppburit hel allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken.

I denna proposition föreslås att den särskilda löneskatten på dessa

ersättningar och inkomster ska avskaffas.


Detta innebär att för de som är födda 1937 och tidigare blir det inga avgifter alls.. För de som fyllt 65 år vid årets början blir arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna 10,21%. Detsamma gäller egenavgifterna för aktiva näringsidkare som vid årets början är 61 år och har tagit ut hel allmän pension (ålderspension) hela året.


Lagförslaget föreslås träda i kraft 1 juli 2019. De nya reglerna ska tillämpas på lön eller annan ersättning för arbete som betalas ut efter 30 juni 2019 samt på inkomster i näringsverksamhet som tas emot efter samma datum.

För näringsidkare ska inkomsten proportioneras jämnt över året, om inte näringsidkaren på annat sätt kan visa hur stor del av inkomsterna som är hänförliga till tiden efter 30 juni.


Källa regeringens prop 2018/19:82